Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πειραιώς 41, 
2023 Στρόβολος
Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22316010
Τηλεομοιότυπο: 22871698
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-pernera-lef@schools.ac.cy