ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Υλικό από την έρευνα PIRLS για την κατανόηση κειμένου

http://keea-pirls.pi.ac.cy/pirls/index.php?id=released-material

Υλικό από την έρευνα PISA για την κατανόηση κειμένου

http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa/data/uploads/examples/katanoisikeimenou2006.pdf

Φύλλα εργασίας

http://taksiasterati.blogspot.com/2019/02/blog-post.html?fbclid=IwAR2raVnYOLAQjREWRGh-HiLLNsFANlO4IQsuZlsoVhM6qmvBV0oJyGQ7haU#.XnfeQ4gzYWU