Πρόγραμμα Erasmus+

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS KA1:

«Οικοδομώντας το Πολιτισμικά Ανταποκρινόμενο Σχολείο»

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Η συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Περνέρα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 γίνεται με σκοπό την επιμόρφωση και τη στήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου για την οικοδόμηση ενός Πολιτισμικά Ανταποκρινόμενου Σχολείου, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η αντιμετώπιση υφιστάμενων αναγκών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν την ετερότητα που ο μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει ως προς το πολιτισμικό κεφάλαιο που τα παιδιά φέρουν μαζί τους στην τάξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον και το οποίο επηρεάζει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι διαφορές αυτές αφορούν εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, φύλο, γλώσσα, ικανότητες κ.ά. και μόνο μέσα από κατάλληλες πολιτισμικά ανταποκρινόμενες πρακτικές είναι δυνατό να ενσωματωθούν στη διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς. Μόνο μέσα από την κατανόηση και τη διαχείριση της ποικιλομορφίας είναι δυνατό να προκύψει η υπέρβαση σε φραγμούς στην προσβασιμότητα σε ίσες ευκαιρίες μάθησης και στην προσέγγιση μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες.

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα Πολιτισμικά Ανταποκρινόμενο Σχολείο στο οποίο να δίνονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση και στη διδασκαλία σε όλους τους μαθητές, ακόμη και στους μαθητές που  προέρχονται από ιστορικά περιθωριοποιημένα σύνολα.

Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής: Πρώτος στόχος είναι οι Εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν στη διδασκαλία πολιτισμικά ανταποκρινόμενες πρακτικές, δηλαδή να μπορούν με πρακτικούς τρόπους να ενσωματώνουν το πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών στη διδασκαλία. Δεύτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αποκτήσουν μια πολιτισμική συνειδητότητα και κριτική για αναγνώριση των κοινωνικών ανισοτήτων εκτός του σχολείου και  ανάληψη δράσεων. Τρίτος στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των μαθητών του σχολείου. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει υπόψη τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών η μάθηση γίνεται σχετική για όλους και όλοι οι μαθητές βιώνουν ακαδημαϊκές επιτυχίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστούμε με διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα σε διαφορετικές τοποθεσίες για παρακολούθηση δομημένων σεμιναρίων επιμόρφωσης σε επιμέρους θέματα της Πολιτισμικής Ανταποκρινόμενης Εκπαίδευσης για εφαρμογή σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος.

Επιπλέον, το σχολείο μας θα συνεργαστεί με δύο δημοτικά σχολεία στο εξωτερικό για υλοποίηση δραστηριοτήτων job shadowing στο ένα σχολείο και διεξαγωγής δραστηριοτήτων άσκησης καθηκόντων διδασκαλίας στο άλλο σχολείο.

Εντός του σχολείου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα θα γίνουν δραστηριότητες για διάδοση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των κινητικοτήτων στη διδασκαλία, καθώς και δραστηριότητες για αξιολόγησης των αντίκτυπων του έργου.